Var god specificera... puff mall!!

Syftet med delkursen är att eleven ska få en solid bas att stå på inför utbildningen i Afrika så att denne kan ta till sig av utbildning på bästa tänkbara sätt. Vidare ska klassen som helhet vara en sammansvetsad enhet då de tillsammans hjälper varandra till större kunskap och bidrar till allas utveckling. Förhoppningen är att alla förkunskaper och frågor ska avhandlas innan avresa till Afrika.

  • Eko- och naturturism.
  • Allemansrätten, lagar och regler i Sverige och världen.
  • Naturreservat och nationalparker i Sverige och världen.
  • Svensk safariturism.
  • Volontärresor.